Nováčkovská zkouška

28.9.2010 20:32
Rubriky: Skautská stezka

Pro složení skautského slibu potřebuješ poznat svou družinu, oddíl a středisko, pochopit to nejpodstatnější o skautingu a prokázat základní skautské znalosti a dovednosti. Toho docílíš tím, že splníš všechny úkoly ze tří oblastí skautské stezky v části Nováček. Až si budeš myslet, že máš úkol splněný, vybarvi si jeho sluníčko. Splnění ti potvrdí vůdkyně či rádkyně svým podpisem.

Moje družina, oddíl a středisko

 • Seznámím se se všemi členy družiny.
 • Znám svou družinu (název, pokřik, signál).
 • Znám svůj oddíl (číslo, název, pokřik).
 • Znám své středisko (číslo, název, pokřik).
 • Znám družinová pravidla a řídím se jimi.
 • Vím, k čemu slouží družinová štafeta. Vím, jak jsem do ní zapojená a zprávu vždy posílám dál.
 • Zúčastním se alespoň jedné výpravy nebo jiné akce kromě schůzky.
 • Pomohu s nějakou prací pro oddíl (úklid klubovny, vylepšení klubovny,...).

Já a skauting

 • Umím se chovat jako skautka.
 • Znám skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz.
 • Vím, jak skauting vznikl ve světě i u nás a znám základy jeho historie.
 • Znám a používám základní skautské symboly (znak, logo, pozdrav, podání levé ruky).
 • Znám význam dnů 22. února a 24. dubna.
 • Vím, jak se chovat na nástupu.
 • Znám státní i junáckou hymnu.
 • Popíšu skautský kroj a jeho součásti.

Skautské dovednosti

 • Bezpečně rozdělám oheň.
 • Znám čísla tísňového volání.
 • Umím ošetřit říznutí do prstu, odřené koleno, popáleninu.
 • Sama si sbalím věci na schůzku a jednodenní výpravu.
 • Pořídím si krabičku poslední záchrany.
 • Ovládám morseovku.
 • Vedu si skautský zápisník.
 • Našiju si na kroj družinovou nášivku.
 • Naučím se vázat 5 uzlů a znám jejich použití - ambulanční uzel, škotová spojka, rybářská spojka, lodní smyčka, zkracovačka.
 • Postavím stan.

Po složení skautského slibu se můžeš pustit do plnění odborek, odborností a výzev.

Zároveň s nováčkovskou zkouškou můžeš začít plnit čtyři stupně skautské stezky, a to od prvního. Pro složení stupně skautské stezky musíš splnit z každé oblasti takový počet úkolů, který udává číslo vpravo od názvu oblasti pro daný stupeň (první/druhý/třetí/čtvrtý). Až si budeš myslet, že máš bod splněný, vybarvi si jeho sluníčko. K tomu použij barvu daného stupně - 1. zelený, 2. modrý, 3. žlutý, 4. červený. Splnění úkolu ti potvrdí vždy dva lidé, z nichž alespoň jeden musí být vůdkyně, rádkyně nebo jiný dospělý. 

Skautská stezka - oficiální verze Junáka

25.2.2010 11:28
Rubriky: Skautská stezka

Všechny 4 stupně skautské stezky i Nováčka najdete na http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/stezka-pro-skautsky-vek/

Náš oddíl používá vlastní upravenou verzi.

Nováčkovská zkouška - stará

13.9.2007 17:28
Rubriky: Skautská stezka

Idea

 • Pohovoří s vůdcem o obsahu a významu zákona, slibu, hesla a denního příkazu (zná zákon, slib, heslo a denní příkaz a dokáže o vybraných částech hovořit v debatě s vůdcem).

Sebevýchova a služba

 • Dbá o úpravu svého zevnějšku.

Občanství

 • Zná státní vlajku i její význam (vlajka jako symbol státu a pravidla jejího užívání).
 • Zná státní hymnu a chování při ní.
 • Zná tísňová telefonní čísla přivolání pomoci.

Kultura

 • Má přehled o vydávaných skautských časopisech.
 • Vede si skautský zápisník.

Skautská dovednost

 • Obstará si vhodnou výstroj a výzbroj an výpravu (nezkouší se, potvrzuje se dle skutečnosti).
 • Vybere vhodné místo pro stavbu stanu a stan postaví.
 • Rozdělá oheň a zabezpečí jej.
 • Zorientuje mapu dle buzoly.
 • Zná skautské značky.
 • Přišije knoflík.
 • Uváže a zná jejich užití: zkracovačku a ambulanční uzel, škotovou a rybářskou spojku, lodní a dračí smyčku.
 • Pořídí si krabičku poslední záchrany.

Skautské znalosti

 • Je seznámen se stručnou historií světového a českého skautingu.
 • Zná svoji družinu, oddíl a středisko (včetně pokřiků a signálů).
 • Zná skautský znak, pozdrav, hymnu a kroj.

Zdraví

 • Přečte a prodiskutuju s rodiči nebo s vůdcem text o nebezpečí kouření, alkoholu, drog, zneužívání dětí a sexuální výchově.
 • Zná zásady péče o zdraví a osobní hygieny a dodržuje je.
 • Umí ošeřit drobná poranění - oděrku, puchýř a spáleninu.

Sport

 • Ujde 10 km terénem.